Tuesday, August 13, 2013

Thông tin về Health Insurance Marketplace


Source: CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/about-the-marketplace-vietnamese.pdf

8 việc quý vị có thể làm để chuẩn bị ngay lúc này

1. Tìm hiểu các lựa chọn hiện tại của quý vị. Quý vị có thể nhận
được bảo hiểm ngay lúc này thông qua các chương trình hiện có.
Truy cập HealthCare.gov để tìm hiểu thêm về bảo hiểm sức khỏe
cho người trưởng thành đến 26 tuổi và các chương trình dành cho
thành viên và trẻ em trong các gia đình có thu nhập hạn chế bao gồm
Medicaid và CHIP.

2. Tìm hiểu về các loại bảo hiểm sức khỏe khác nhau. Thông qua
Marketplace, quý vị sẽ có thể chọn một chương trình bảo hiểm sức
khỏe mang lại cho quý vị sự cân bằng phù hợp giữa chi phí và bảo
hiểm. Quý vị có thể được chuẩn bị tốt hơn nếu quý vị hiểu được các
loại bảo hiểm mà quý vị sẽ chọn.

3. Lập một danh sách các câu hỏi của quý vị trước khi đến lúc phải
chọn chương trình bảo hiểm sức khỏe của quý vị. Ví dụ như "Tôi
có thể tiếp tục sử dụng bác sĩ hiện tại của tôi hay không?" hoặc "Liệu
chương trình này sẽ chi trả các chi phí chăm sóc sức khỏe của tôi khi
tôi đi du lịch hay không?"

4. Đảm bảo quý vị hiểu cách thức hoạt động của chương trình bảo
hiểm, bao gồm những thông tin như phí bảo hiểm, khoản khấu
trừ, khoản chi phí xuất túi tối đa, khoản đồng thanh toán, và
đồng bảo hiểm. Quý vị sẽ muốn cân nhắc những chi tiết này khi quý
vị tìm hiểu các lựa chọn của mình. Truy cập HealthCare.gov để tìm
hiểu thêm về cách thức hoạt động của chương trình bảo hiểm.

5. Thu thập những thông tin cơ bản về thu nhập của hộ gia đình
của quý vị. Hầu hết những người sử dụng Marketplace đều sẽ đủ
điều kiện tiết kiệm tiền. Để tìm hiểu quý vị đủ điều kiện tiết kiệm bao
nhiêu tiền, quý vị sẽ cần có thông tin thu nhập như loại thông tin quý vị
có được trên mẫu đơn W-2, biên nhận tiền lương, hoặc bản khai thuế.

6. Lập ngân sách của quý vị. Sẽ có các loại chương trình bảo hiểm
sức khỏe khác nhau để đáp ứng các nhu cầu và ngân sách khác
nhau. Quý vị sẽ cần phải tính được quý vị muốn chi bao nhiêu cho
phí bảo hiểm mỗi tháng.

7. Hãy hỏi chủ hãng sở của quý vị xem họ có cung cấp bảo hiểm
sức khỏe trong năm 2014 hay không. Nếu không, quý vị có thể cần
phải nhận bảo hiểm thông qua Marketplace hoặc từ các nguồn khác
vào năm 2014.
8. Tìm hiểu xem tiểu bang của quý vị có điều hành Marketplace của
riêng tiểu bang hay không. Một số tiểu bang có điều hành chương
trình Marketplace riêng của mình. Trong các trường hợp khác,
Marketplace được điều hành bởi chính phủ liên bang. Bằng một trong
hai cách, quý vị sẽ được tiếp cận như nhau đối với tất cả lựa chọn
bảo hiểm Marketplace.


No comments:

Post a Comment