Wednesday, August 7, 2013

Giá Trị của Bảo Hiểm Sức Khỏe

Source:  CMS
http://marketplace.cms.gov/getofficialresources/other-languages/value-of-health-insurance-vietnamese.pdf

5 điểm cần biết về bảo hiểm sức khỏe

1. 1. Có nhiều loại hợp đồng bảo hiểm sức khỏe tư nhân. Các loại
hợp đồng bảo hiểm khác nhau có thể cung cấp các loại phúc lợi
khác nhau, và một số có thể hạn chế các bác sĩ, bệnh viện nào,
hay các nhà cung cấp khác mà quý vị có thể sử dụng.

2. Quý vị có thể phải trả khoản đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán
như phần chia sẻ chi phí của quý vị khi quý vị nhận được một dịch vụ
y tế, như thăm khám tại bác sĩ, thăm khám ngoại trú tại bệnh viện,
hoặc thuốc theo toa. Đồng bảo hiểm thường là một số tiền phần trăm
(ví dụ như 20% tổng chi phí). Đồng thanh toán thường là một số tiền
cố định (ví dụ như, quý vị có thể trả $10 hoặc $20 cho một toa thuốc
hoặc một lần thăm khám tại bác sĩ).

3. Quý vị có thể phải trả một khoản khấu trừ mỗi năm chương trình
trước khi công ty bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán chi phí
chăm sóc mà quý vị nhận. Ví dụ như, giả sử quý vị có khoản khấu
trừ $200. Quý vị đến phòng cấp cứu và tổng chi phí là $1.250. Quý vị
thanh toán $200 đầu tiên để trả khoản khấu trừ, và sau đó công ty
bảo hiểm của quý vị bắt đầu thanh toán phần chia sẻ của họ.

4. Các chương trình bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với các mạng lưới
bệnh viện, bác sĩ, nhà thuốc, và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khỏe để chăm sóc cho các hội viên trong chương trình. Tùy vào loại
hợp đồng bảo hiểm mà quý vị mua, chương trình của quý vị có thể
chỉ thanh toán cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị khi quý vị
nhận được từ nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình, hoặc
quý vị có thể phải trả một phần chia sẻ hóa đơn cao hơn.

5. Quý vị có thể thấy các sản phẩm giống như bảo hiểm sức khỏe,
nhưng không có sự bảo vệ giống cho quý vị như bảo hiểm sức khỏe
hoàn chỉnh. Một số ví dụ là các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho
các chứng bệnh nhất định, các hợp đồng bảo hiểm chỉ chi trả cho quý
vị nếu quý vị bị thương do tai nạn, hoặc các chương trình có giảm giá
cho quý vị đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đừng nhầm lẫn
các sản phẩm giống bảo hiểm để được bảo vệ bảo hiểm hoàn chỉnh
đầy đủ.

Nhận thêm thông tin về cách thức hoạt động của bảo hiểm tại
HealthCare.gov. Quý vị cũng có thể gọi cho Tổng Đài của Health
Insurance Marketplace qua số 1-800-318-2596. Người dùng TTY
gọi số 1-855-889-4325

CMS Product No. 1

2 comments: