Wednesday, September 12, 2012

2012 Northern Virginia Asian Pacific American Candidates Forum

.


Kính Mời Quý Đồng Hương Tham Dự
NÓI CHUYỆN VỚI ỨNG CỬ VIÊN

VÀO THƯỢNG VIỆN VÀ HẠ VIỆN HOA KỲ

2012 Northern Virginia Asian Pacific American

Candidates Forum

Ngày Thứ Sáu 21 tháng 09, tại Fairfax County Government Center,

12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA 22035.

6:30 pm: Tiếp Tân

7:00 pm: Chương Trình bắt đầu

2012 là một năm có kỳ bầu cử Liên Bang quan trong. Ngoài bầu Tổng Thống, chúng ta còn chọn người đại diện vào Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ . Kính mời quý đồng hương đến nghe các ứng viên nói chuyện và lắng nghe quan tâm của cộng đồng Á Châu Thái Bình Dương tại Virginia. Chúng ta sẽ biết thêm về quá trình hoạt động của các ứng viên, đồng thời chương trình làm việc trong tương lai của họ .


Ứng viên Thượng Viện: Thống Đốc Tim Kaine (D) - Ông George Allen (R)

Ứng viên Hạ Viện:

Địa hạt 8th: Dân Biểu Jim Moran (D) - Đại Tá Patrich Murray (R)

Địa hạt 10th: Dân Biểu Frank Wolf (R - Đương nhiệm) - Bà Kristin Cabral (D)

Địa hạt 11th: Dân Biểu Connolly (D - Đương nhiệm) - Đại Tá Chris Perkins (R)
Nữ xướng ngôn viên Sherry Lý của FOX 5 news, Cô Nilima Mehra của Global Television Network, và ông Dong Xiang của New Tang Dynasty TV sẽ điều khiển chương trình .

Xin vui lòng ghi danh trước tại địa chỉ website sau đây:

http://2012-nova-apa-cf.eventbrite.com/?ref=enivte&utm_source=eb_email&utm_media=email&utm_compaign=invitenew&utm_term=readmore&invite=MjQxNjY3MC9kYW5jQGp1c3RpY2U0YWxsLm9yZy8w

Hội Đoàn Tham Dự: APIA Vote, Asian American Chamber of Commerce, Chinese American Citizens Alliance, Coalition of Asian Pacific Americans of Virginia (CAPAVA), Global Organization of People of Indian Origin - Virginia (GOPIO), Indian American Forum for Political Education, Virginia Korean American Association of Virginia (KAVA), Korean American Association of Washington Metropolitan Area, National Association of Korean American Service and Education Consortium (NAKASEC), National Congress of Vietnamese Americans, National Federation of Filipino American Associations (NaFFAA), Organization of Chinese Americans – Northern Virginia Chapter (OCA-NoVA), Vietnamese American Voters Association (VAVA), Vietnamese Community of Washington DC, Maryland & Virginia, Vietnamese Resettlement Association, Virginia American Muslim Civic Coalition, Virginia Asian Chamber of Commerce, and Voice of Vietnamese Americans (VVA)

No comments:

Post a Comment